Quan hi ha un embaràs i al seu torn un part, les despeses que incorren són molt alts, però si tenim en consideració els parts múltiples, les despeses són més grans encara, per això s’ha creat aquesta ajuda econòmica on la podràs sol·licitar a l’Institut General de la Seguretat Social ajudes per part multiple.

Què és la prestació per part múltiple?

Aquest ajut econòmica és de tipus no contributiva, per tant és un pagament únic que s’ofereix a les famílies que han tingut un part múltiple (2 fills o més) o que han adoptat dos o més fills.

A més, en el cas que algun dels fills, tingui alguna discapacitat igual o superior al 33%, la quantitat a percebre serà el doble. La prestació per part múltiple la concedeix la Seguretat Social.

Requisits per a sol·licitar el pagament únic per part múltiple

prestació per part múltiple

Els requisits que es deuen complir per poder cobrar aquesta ajuda econòmica per part múltiple, són els següents:

 • Residir legalment a Espanya
 • Que els pares no estiguin cobrant o no tinguin dret a cobrar cap altre ajut o subsidi d’ell mateix índole o empara social

Aquesta prestació no contributiva de pagament únic la podran sol·licitar i beneficiar-:

 • Si els pares o adoptants conviuen junts, es beneficiaran qualsevol sota un acord entre ells.
 • En el cas de que no hi ha acord entre tots dos, és la mare la persona que es beneficiarà de l’pagament únic, però a més, si no es conviuen junts, la persona que tingui la tutela o la custòdia serà la que es beneficiarà de l’subsidi per part múltiple.
 • Si els pares han mort, o els adoptants han mort, o en cas d’abandonaments de menors, aquesta quantia la rebrà qui legalment estigui a càrrec dels nens.

Quant es cobra?

Per ésser una prestació de l’tipus no contributiu, serà de pagament únic, i la quantia de l’pagament únic varia depenent de quants fills hagin nascut, adoptat o acollit.

L’import a cobrar surt de multiplicar el SMI (Salari mínim interprofessional) per 4, 8 o 12, sempre depenent de el nombre de fills que hi hagi. Per tant, hem de:

 • 2 fills es percebrà un pagament únic de 3.800 €
 • 3 fills es percebrà un pagament únic de 7.607 €
 • 4 fills o més es percebrà un pagament únic de 11.430 €

El salari mínim a 2020 es fixa en 950 € mensuals

A més, no ens podem oblidar, que quan alguns dels fills, posseeixi una discapacitat reconeguda del 33% o superior, la quantia serà el doble.

Compatibilitat amb altres prestacions

El subsidi per part múltiple es podrà percebre i és compatible amb altres ajuts, com són:

 • Subsidi especial per maternitat per part o adopció múltiple
 • Prestacions per fill a càrrec
 • Pensió d’orfandat
 • Pensió a favor de néts i germans

Sol·licitar l’ajut per part múltiple (Documentació)

Per poder accedir a aquesta prestació per part múltiple, adopció o acolliment múltiple, hauràs de presentar el model de sol·licitud de “Prestacions per naixement“, en aquest model hauràs de marcar l’opció de:

 • Prestació econòmica per part o adopció múltiple (veure imatge de sota)

part múltiple

La documentació que et sol·licitaran serà:

 • DNI dels pares o adoptants, si ets estranger, hauràs de presentar targeta de residència o permís de residència.
 • Identificació Fiscal
 • Llibre de Família
 • Certificat d’Empadronament

A més, es tindrà en compte el següent:

 • Si hi ha divorci o separació: Presentar la sentència judicial corresponent.
 • Separació o Divorci a tràmit: Has de presentar el testimoni de l’aprovació de mesures provisionals.
 • Separació de parelles de fet: Documentació acreditativa.

Tota aquesta documentació i formulari de sol·licitud s’haurà de presentar i tramitar a través de les oficines de la Seguretat Social de la teva localitat.

 

Si vols demanar o modificar Cita Prèvia amb la Seguretat Social

[bn-categorizations etiqueta=”seguretat”]