Cuando cobraré el paro

Coneix com funciona el Servei Públic d’Ocupació, especialment el SOC. D’aquesta manera tindràs controlat en tot moment quan vas a cobrar l’atur després de sol·licitar-ho.

Tots els pagaments de les prestacions per desocupació i subsidis per atur, són tramitades i efectuades pel SEPE, (l’antic Inem). Per tant, tots els aturats, cobraran alhora el mateix dia.

De quina manera es calcula el que cobrarà cada treballador i en quin moment es paga

Cuando cobrare el paro

El sepe dóna les ordres de pagament sobre el dia 10 de cada mes i és des d’aquesta dia (o bé un o bé un parell de dies després si hi ha algun festiu) és quan el treballador en atur rep en el seu compte corrent l’ingrés.

La quantitat que paga el sepe cada mes depèn dels dies de subsidi o bé prestació que el treballador hagi tingut reconeguts en el mes precedent i de l’import diari de l’ajuda.

Ho veiem millor amb un exemple:

Diego lliura la petició d’un subsidi per atur el dia setze de gener. El freqüent és que en una setmana o bé 10 dies rebi la contestació de l’sepe comunicant l’aprovació o bé denegació de l’ajuda. Si tot està adequat, va rebre una notificació amb l’import del que cobrarà i la data des de la qual se li reconeix el dret.

Si aquesta data és el 16 de gener, la seva primera nòmina la va rebre el dia deu del mes següent, és a dir, el 10 de febrer.

El pagament es a mes vençut, el dia deu del mes següent.

En l’exemple, si Diego ha demanat un subsidi de 430 mensuals, com ho va sol·licitar a mitjans de mes i se li ha reconegut en conseqüència des del dia setze de gener, a la data de la primera nòmina de el deu de febrer va cobrar els dies de subsidi de l’setze a el trenta-u de gener.

La suma de 15 dies, que són dos-cents quinze euros. Ja des de les següents nòmines (deu març, abril 10, deu d’juny, etc) va a cobrar la mensualitat completa precedent, és a dir, els 430 euros mensuals.

Pago de las prestaciones por desempleo

Si en comptes d’un subsidi, el treballador té una prestació contributiva, els càlculs es fan amb la base diària que té reconeguda de prestació.

Per posar un exemple, si a Maria, que tenia més d’un any de cotitzacions, li han reconegut una base diària de trenta-dos euros i sol·licita l’atur el dia cinc, per mes següent va cobrar vint dies del mes de gener, a 32 euros / dia, 800 euros en conjunt.

A finals de cada mes, el sepe verifica quants dies de dret a atur té el treballador, tanca les nòmines i dóna l’ordre de pagament, a fi que es cobri des del dia deu del mes següent per mitjà de pagament en compte corrent.

Raons per les que un mes es pot cobrar menys

Hi pot haver moltes raons per les que un mes es cobri menys del previst:

Si és el primer mes en què es rep l’atur, es cobra només la part proporcional als dies en què el desocupat ha tingut reconegut el seu dret a cobrar l’atur en els dies 1 a 30/31 del mes anterior, com hem vist en l’exemple.

Si al llarg d’un mes s’ha suspès i reprès la prestació o bé el subsidi, per posar un exemple, perquè s’hagin treballat uns dies, la nòmina que es cobra el dia deu del mes següent va ser de menor quantitat, a l’ no pagar-se els dies en què el treballador ha estat en actiu.

Quan es genera una sanció per alguna infracció de l’treballador i se suspèn la prestació per desocupació, només es va a cobrar fins al dia de la suspensió.

Així mateix cal prendre en consideració que les quantitats que es reben de l’atur aquestes se sostenen en certs casos a retencions (IRPF, Seguretat Social), que es poden veure en el detall de la nòmina.

Altres subsidis o ajudes que es cobren diferent

Aquest sistema de pagaments de l’sepe és el que s’aplica a la prestació contributiva, a tots i cadascun dels subsidis per atur (ajuda familiar, majors de 45, majors de 55, etc) a la Renda Activa d’Inserció i la nova ajuda , el subsidi Excepcional per Atur SED.

Les rendes d’integració autonòmiques, així mateix anomenades “salaris socials” tenen un sistema d’aprovació i pagaments completament diferents, ja que els administra cada comunitat autònoma, amb la seva normativa i procediment de pagament.

Com puc saber quant em pagaran en la propera nòmina

El sepe té un sistema d’informació online des de la seva pàgina web en què qualsevol que estigui rebent una prestació per desocupació o bé hagi fet una sol·licitud i iniciat els tràmits per rebre-la, pot conèixer el que va a cobrar detalladament el mes que ve.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *